Menu Zavřeno

GDPR

Ochrana osobních údajů

Prohlášení správce osobních údajů o ochraně osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR

Identifikace správce osobních údajů:

Český svaz chovatelů velšských koní, z. s.
IČO: 265 44 679

Stračovská Lhota 25
503 15 Nechanice
Česká republika
e-mail: info@cschvk
www: welsh-cz.cz

Zastoupený předsedou:
Denisa Pačanová
tel.č.: 602 274 901

Svaz je zapsaný spolek a je kolektivním členem Asociace svazů chovatelů koní České republiky

Důvody shromažďování a spravování osobních údajů:

• Evidence členů svazu, kteří svoje údaje poskytují na základě vlastního rozhodnutí, písemně, na vlastnoručně podepsaném tiskopise „Přihláška“. Jsou na ní uvedeny pouze tyto údaje: Jméno a příjmení člena, doručovací adresa člena, v případě, že je k dispozici mailová adresa nebo telefonní číslo člena. Slouží k okamžitému kontaktu činovníků svazu se členem. Seznam členů a získané údaje členů nejsou nikde zveřejňovány, jsou k dispozici pouze členům výboru, členům rady PK a kontrolní komisi.

• V případě volených funkcionářů svazu jsou jejich osobní údaje veřejně přístupné na webu svazu. Jedná se o jména, e-mailový a telefonický kontakt. Tyto údaje jsou rovněž poskytnuty příslušnému rejstříkovému soudu jako příloha svazových stanov, které tento soud spravuje. U příslušného soudu je uložen písemný ověřený souhlas jednotlivých funkcionářů svazu.

• Svaz dále využívá adresy soutěžících na akcích, svazem pořádaných – v případě uděleného souhlasu vystavovatele (je součástí přihlášky koně na výstavu) je pak adresa vystavovatele též zveřejněna v katalogu výstavy. Soubor přihlášek je svazem archivován v souladu s požadavky zastřešující organizace. Není nikde veřejně přístupný.

• Přihlášky, eventuelně výsledky zkoušek společně s adresami jsou v kopii předávány zastřešujícím orgánům (ASCHK).

• Svaz na svém webu a Facebookové stránce pravidelně zveřejňuje i fotogalerie z akcí svazu

Ve smyslu ustanovení čl. 6 a násl. GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, neboť:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Svaz jako správce osobních údajů doposud zachází, a i nadále bude s osobními údaji zacházet po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených ve výše zmíněných důvodech.

POUČENÍ pro subjekty osobních údajů:

Subjekty osobních údajů mají ve smyslu GDPR tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);

b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);

c) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);

d) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

e) právo na oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)

f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR);

g) právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

Aktualizováno 26. 1. 2023