Menu Zavřeno

Novinky v označování a evidenci koní pro rok 2016

V roce 2016 dochází v oblasti evidence koňovitých k některým změnám. Dne 1. ledna 2016 vstoupilo v platnost nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262, kterým se stanoví pravidla identifikace koňovitých (dále jen Nařízení), jenž nahrazuje dosud platné nařízení Komise (EU) č.504/2008, které bylo v platnosti od 1.7.2009.

Evropská Komise (EK) jejím prostřednictvím reaguje zejména na aféry s koňským masem z roku 2013. Unifikace a centralizace evidence koní, které se například dlouho brání britská WPCS, tak bude nakonec možná dosaženo kvůli spotřebě koňského masa (zejména britské).

Smyslem nového Nařízení je zajistit dostatek ověřitelných informací před rozhodnutím o přijetí daného koňovitého na porážku k lidské spotřebě, což znamená zajistit plynulou správu identifikačního dokladu po celý život zvířete. Proto Nařízení nově ukládá členským států EU zřídit centrální databázi (propojení databází jednotlivých vydávajících orgánů), kde se budou shromažďovat stanovené údaje o registrovaných koních. Centrální databáze budou propojeny a budou si předávat údaje o koních v případech, kdy byl identifikační doklad vydán v jiném členském státě, než je aktuální místo pobytu koně. Česká republika je v tomto ohledu napřed, jelikož vede ústřední evidenci již od roku 2001.

Komise se zaměřila zejména na úpravu identifikačního dokladu koňovitých – průkazu koně dle závazného vzoru, ve kterém budou zavedeny určité ochranné prvky (např. laminace první strany, zavedení sériového čísla) za účelem omezení jejich falsifikace a možnosti podvodů (viz také nové passporty WPCS). V českých průkazech vydaných po 1.1.2016 bude oproti dosavadním změněno pořadí oddílů. Oddíl deklarující status koně jako určeného nebo neurčeného k porážce pro lidskou spotřebu se přesunul na druhé místo, hned za oddíl s identifikačními údaji. Stránky s určenými identifikačními údaji musejí být přelepeny přilnavou folií, aby nemohly být pozměněny. Záznam o kastraci je proto přesunut až do části pro opravu a doplnění identifikačních údajů. Potvrzení o původu, vydávané koním registrovaným v českých plemenných knihách, bude nově do průkazu pouze vloženo, nikoliv pevně všito.

Nařízení nově stanovuje pevně daný termín pro řádnou identifikaci koně vystavením průkazu, a to do 12 měsíců od narození. Po tomto termínu bude vydán rovnou duplikát průkazu koně (pokud bude doložen původ) nebo náhradní identifikační doklad (pokud původ doložen nebude). V obou případech tak budou koně bez výjimky vyloučeni z lidské spotřeby přímo při vystavení průkazu. U WPCS od 1.1.2016 každá žádost o duplikát průkazu koně nově musí být doprovázena příslušným formulářem, vyplněným veterinárním lékařem.

Velmi zajímavou novinkou je možnost vyřízení změny majitele koně u vydávajícího orgánu, v jehož působnosti je kůň aktuálně evidován. To znamená, že již není nutné posílat zahraniční průkazy k vyřízení změny majitele do zahraničí, ale že tento úkon může provést i ÚEK.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č.2015/262 je přímo aplikovatelné, tzn. že jsme povinni se jím řídit bez ohledu na českou národní legislativu. Je připravována novela vyhlášky č. 136/2004 Sb. o označování zvířat a jejich evidenci, která na nový unijní předpis reaguje. Nově by novela, mimo výše uvedeného, např. měla stanovit termín 30 dní pro nahlášení všech změn vydávajícímu orgánu, oproti 5 dnům platným dosud.

Zdroje: eAGRI (Ministerstvo zemědělství ČR), ÚEK ČR (Ústřední evidence koní ČR)

Poznámka: Mateřská Welsh Pony & Cob Society (WPCS) přes nátlak zahraničních chovatelských organizací velšských plemen dosud nikdy systematicky neověřovala DNA chovných zvířat. Namátkově býval ověřován původ každého 600tého hříběte nahlášeného k zápisu do plemenné knihy. Nově je číslo snížené na každé 300té hříbě. Také WPCS až nyní(!) zavádí, že DNA profil každého nově zapsaného plemenného hřebce ověří s DNA jeho otce (nikoli pouze uloží v databázi Animal Health Trust), praxe v některých jiných evropských PK velšských plemen samozřejmá. Zajímavý byl relativně nedávný případ zjištění chybného původu britského plemeníka sekce B, Pennwood Barley (nyní valach), při zápisu do nizozemské HPK. Hřebec měl britský passport a britskou připouštěcí licenci, a jako otce uvedeného známého hřebce Littlebrom Harry Potter. Nizozemci při standardním ověřování původu ovšem zjistili, že jeho skutečným otcem je Pennwood Alakai.

Britská WPCS od letoška také nechá stanovit DNA profil každé čistokrevné klisny, která počínaje rokem 2016 bude poprvé použitá v čistokrevném chovu (jednorázový poplatek £50, při současném kurzu asi 1800Kč), aby do dvaceti let bylo možné vybudovat funkční databázi chovné populace ve Welsh Stud Book.